ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в гр. Асеновград, с. Червен и с. Орешец

423

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 81, ал. 2 от НРПУРОИ, в изпълнение на Решения № № 1953, 1955, 1956, 1957 и 1958  от 29.05.2019 г. на Общински съвет - Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с №  №  А-1156, А- 1160, А- 1161, А- 1162 и А- 1163 от 12.06.2019 г.,

Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в гр. Асеновград, с.  Червен и с. Орешец

 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
08.07.2019 г.
9.00 ч.
поз. имот с КИ № 00702.507.94  по КК на гр. Асеновград, адрес на ПИ: гр. Асеновград, п.к. 4230, ПЗ „Север”, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване, стар идентификатор: 00702.507.13, номер по предходен план: 507.13, квартал: 14, парцел: VІІ-415 стоп. дейност, съседи: 00702.507.14, 00702.507.17, 00702.507.18, 00702.507.68, 00702.507.95 и 00702.507.2 (АЧОС № 6806/17.04.2019г.)
4424
207700
100000
2000
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
08.07.2019 г.
9.45 ч.
поз. имот с КИ № 00702.523.461 по КК на гр. Асеновград, адрес на ПИ: гр. Асеновград, п.к. 4230, „Баделема”, ТП: урбанизирана територия, НТП – незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план: квартал: 408, парцел: ІІ, съседи: 00702.523.462, 00702.18.346, 00702.523.460  и 00702.523.506 (АЧОС № 6794/22.03.2019г.)
522
34400
17000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
3.
08.07.2019 г.
10.30 ч.
Поз. имот 00702.524.326 по КК на гр. Асеновград, адрес на ПИ 4230, „Баделема”, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП – средно застрояване (от 10  до 15 м.), номер по предходен план: 524.254, квартал: 386, парцел: Х – 524.254, съседи: 00702.524.308, 00702.524.321, 00702.524.208, 00702.524.344, 00702.524.336 и 00702.524.337 (АЧОС № 4545/11.03.2013г.)
622
40100
20000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
4.
08.07.2019 г.
11.15 ч.
Поз. имот 80437.101.521 по КК на с. Червен, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 80437.101.457, номер по предходен план: квартал: 59, парцел: ХІІ – общ., съседи: 80437.101.522, 80437.101.520, 80437.101.527, 80437.101.514 и 80437.101.513 (АЧОС № 4350/08.11.2012г.)
469
9200
4500
900
72 лв.
/ с ДДС/
5.
 08.07.2019 г.
12.00 ч.
Поз. имот 53761.100.286 по КК на с. Орешец, адрес на ПИ: с. Орешец, п.к. 4255, ул. „ Атанас Ташев”, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП: скали, съседи: 53761.100.322, 53761.100.295, 53761.100.296, 53761.100.283, 53761.100.293, 53761.100.46 и 53761.100.294 /АЧОС № 6411 от 17.02.2017 г./
1061
12300
6000
1000
72 лв.
/ с ДДС/

Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.

Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 24.06.2019 г. до 05.07.2019 г. от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 09.07.2019 г. до 19.07.2019 г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.

Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF. Депозитите следва да са постъпили  в посочената сметка  най – късно в срок до 16.30  часа на 05.07.2019 г., а за повторните търгове до 16.30  часа на 19.07.2019 г.

Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 501 или 518 на Община Асеновград до 16.30 часа на 05.07.2019 г.

При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 22.07.2019 г.  на същото място и при същите условия.

       За  допълнителна информация, тел.: 0331/ 6-42-55

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ