ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА продажба на 2 /два/ броя поземлени имоти, находящи се в с. Лясково и с. Боянци с КИ: 44834.14.243 и 06029.502.428

931
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ,  в изпълнение на Решения №№  1615 от 22.03.2023г. и 1668  от 26.04.2023 г. на Общински съвет - Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-1093 и А-1094 от 11.05.2023г., Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ
 
с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в с. Лясково и с. Боянци
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
1.
12.06.2023г.
9.00 ч.
ПИ с КИ № 44834.14.243 по КК на с.Лясково, адрес на ПИ: местност „Свети Илия”, ТП : земеделска територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 755084 и построената в него сграда с кадастрален идентификатор 44834.14.243.1, брой етажи 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, съседи: 44834.14.210, 44834.14.247, 44834.14.244, 44834.14.144 и 44834.14.242 /АЧОС № 5814 от 11.05.2015г./
земя – 600 м2
сграда – 29м2
16800
8000
1000
2.
12.06.2023г.
9.45 ч.
ПИ с КИ № 06029.502.428 по КК на с.Боянци, адрес на ПИ: с. Боянци, п.к. 4246, ул. „Радецки“, ТП : урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) съседи: 06029.110.1, 06029.110.2, 06029.502.422, 06029.502.489, 06029.502.420, 06029.502.419 /АЧОС № 6141 от 20.05.2016г./
1773
31500
15000
2000
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация ще се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа, считано от 29.05.2023г. до 09.06.2023г. от отдел “УОС”, стая 501, ет. V на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 13.06.2023г. до 21.06.2023г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Цена на тръжната документация – 72 лв. с ДДС.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF. Депозитите следва да са постъпили  в посочената сметка  най – късно  в срок до 16.30  часа на 09.06.2023г., а за повторните търгове до 16.30  часа на 21.06.2023г.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в дирекция „ИП и УТ”,  отдел “УОС”, стая 501 или 518 на Община Асеновград, както и в кметство с. Лясково и кметство с. Боянци до 16.30 часа на 09.06.2023г.
Всички данъци, такси и разходи за оценката на имота, дължими по сделката, ще са за сметка на обявения за купувач и ще се дължат от него при сключване на договора.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 22.06.2023г.  на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация, тел.: 0331/6-42-55 или 20-333
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ