Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект "Ученически стол", находящ се в ОУ "Петко Каравелов"

213
На основание  чл. 81 ал. 1 от НРПУРОИ, Решение №1775/19.02.2019 г. на Общински съвет – Асеновград и  Заповед № А-462/14.03.2019 г. на Кмета на Общината
 
ОУ „ ПЕТКО КАРАВЕЛОВ”  - гр.  АСЕНОВГРАД 
 
ОБЯВЯВА
 
публично оповестен, неприсъствен конкурс
 
за отдаване под наем на обект – “Ученически стол ” с обща площ 185.50 кв.м. (столова 149.50 кв.м. и кухненски блок 36 кв.м.), обособена част от недвижим имот публична общинска собственост – учебна сграда с площ 509 кв.м., с кадастрален идентификатор №00702.526.85.3 построена в имот с кадастрален идентификатор 00702.526.85 – УПИ І – Основно Училище „Петко Каравелов”, кв. 299  по плана на Асеновград,  при следните условия:
 
1.  Срок на договора – 5 (пет) години.
2.  Предназначение – Ученически стол.
3. Наемната цена за обекта се актуализира, съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 12 на Раздел ІІ от Тарифата за определяне на цените за отдаване под наем на имоти – общинска собственост в Община Асеновград.
 
КОНКУРСНИ  УСЛОВИЯ:
 
1. Начална офертна цена за годишен наем  в размер на 4 956 лв. ( четири хиляди деветстотин петдесет и шест лева) без ДДС.
2. Наемателят  да представи декларация за извършване на дейност  ученическо столово хранене – минимум 10/десет години/.
3. Наемателят да има внедрена Система за управление безопасността на храните и Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки.
4. Наемателят  да предложи инвестиции в обекта, като за целта представи идейна концепция. Тя следва да посочва конкретните СМР, обзавеждане и оборудване. Предложените инвестиции следва да бъдат основно в трапезарията и кухненския блок по направената идейна концепция от наемателя.
5. Наемателят е длъжен да доставя само в наетия от него ученически стол: плодове и зеленчуци по схемата ,,Училищен плод’’ с осигурено финансиране от ДФЗ до края на програмния период;  да доставя по схема ,,Училищно мляко’’ с осигурено финансиране от ДФЗ до приключване  на програмния период ; доставя по национална програма подкрепителна закуска за учениците от I – IV клас и ПППД.
6. Наемателят е длъжен да готви храната за учениците в кухненския блок на ученическия стол.
7. При необходимост от основен и текущ ремонт и подобрения в обекта, същите да бъдат извършени за сметка на наемателя, като се предадат на наемодателя след прекратяване на договора и останат негова собственост. За стойността на извършените ремонтни работи да не се иска прихващане от наема.
8. Наемателят се задължава да оборудва кухненския блок с  необходимите за нормалното функциониране на обекта уреди и инвентар за своя сметка, без да иска  прихващане от наема.
9. Наемателят се задължава в 6 месечен срок от  подписване на договора за наем  да се снабди за своя сметка, без да иска прихващане от наема,  с  всички необходими  документи за работа на обекта.
10. Наемателят се задължава в обекта да обслужва само учениците и персонала на ОУ „Петко Каравелов” – Асеновград.
 
При оценяване на офертите най – голяма тежест има предложената цена за годишен наем без ДДС – от 1 до 70 точки.
Направени от  участниците  предложения над задължителните конкурсни условия  се оценяват  от 1 до 30 точки.
 
Продажбата на конкурсната документация ще започне  от 22.03.2019 г.  и да продължи до 29.03.2019 г.  всеки работен ден от 8.00 до 14.00 часа в стая – канцелария на ОУ “Петко Каравелов” – гр. Асеновград, срещу представяне на платежен документ за  внесената сума от 72.00 лв. по сметка в ИНВЕСТБАНК – BG281ORT73753104001700, BIC IORTBGSF.
 
Цена на конкурсната документация –72 лв. (седемдесет и два лева).
 
Депозит за участие в конкурса –  в размер на 10% от началната офертна цена за годишен наем  (495.60 лева) се внася в ИНВЕСТБАНК по сметка  BG281ORT73753104001700, BIC IORTBGSF в срок до 13.30 часа на 05.04.2019 г.
 
Оферти за участие в конкурса се приемат в срок до 14.00 часа на 05.04.2019 г. в ОУ “Петко Каравелов” – гр.Асеновград, стая - канцелария
 
За участието си в конкурса, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
 
 Към момента на провеждане на конкурса ОУ “Петко Каравелов” – гр. Асеновград   не е регистрирано лице по ЗДДС.
 
Оглед на обекта да се извършва на място след закупена конкурсна документация и заявка за оглед в ОУ „Петко Каравелов" – гр. Асеновград, стая – канцелария.
 
За допълнителна информация –  тел.: 0331/6-51-41
 
 

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ