ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА допълнително РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, СЪОБРАЗНО БРОЯ И ВИДА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

76
О Б Щ И Н А   А С Е Н О В Г Р А Д,   О Б Л А С Т   П ЛО В Д И В
 
П Р О Т О К О Л
 
Днес 30.05.2022г. комисия , назначена със Заповед № А – 639/29.03.2022г. на Кмета на Община Асеновград, се събра в следния състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ : Надя Иванова – началник отдел „ УОС „
ЧЛЕНОВЕ:
  1. Маргарита Узунова – началник отдел „ ПНООП“
  2. Мария Щерева – гл. експерт „ УОС „
  3. инж. Емилия Костадинова гл. експерт „ УОС „
  4. Ламбри Мандалиев- гл. експерт „ УОС „
 
Със задача : Да извърши допълнително разпределение на  пасища, мери и ливади, в съседни землища, съседна община или област  поради недостиг на пасища  мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд в землището по местонахождение на животновъдните  обекти в срок до 1 юни.
В изпълнение на своите  правомощия комисията по чл. 99, ал. 2 ППЗСПЗЗ комисията извърши служебна проверка за лицата , подали заявления по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и  чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. За целта бяха изпратени писма до Директора на Областна дирекция „ Земеделие“ гр. Пловдив и държавен поземлен фонд   с искане да получим необходимата информация дали лицата подали заявления имат сключени договори за наем / аренда на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, дали нямат просрочени задължения за наем или аренда на земята от  ДПФ до настоящия момент, или прекратени договори по тяхна вина за ползване на земи от ДПФ, или неизплатени суми по чл. 34, ал.6 от ЗСПЗЗ, както и дали заявителите нямат задължения по краткосрочни  и / или инвестиционни финансови линии  към ОД на ДФ „ Земеделие „ гр. Пловдив.
След извършена проверка в базата данни  на Областна дирекция „ Земеделие „ и ДФ „ Земеделие „    град Пловдив и получената обратна  информация в Община Асеновград с писма вх. №№12.00.373.1, 12.00.37212.04.2022. и 14.00.1811.1/14.04.2022г. се установи, че заявителите нямат данъчни задължения, както и задължения към ДФ „Земеделие„ град Пловдив, към държавен поземлен фонд, общински поземлен фон и за земи по чл. 37.в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
С писмо изх. № 07-00-359/18.05.2022г. бе поискана информация за свободните  пасища, мери и ливади от кмета на  съседната  Община Лъки. В отговор на нашето писмо, кметът на Община Лъки ни информира с  писмо вх. № 07.00.359.1/26.05.2022 г, че до 23.05.2022г. в Община Лъки са изготвени и обявени  два броя протоколи по чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ, с което е извършено окончателно разпределение на имотите от ОПФ за стопанската 2022/2023 година .
Отдаването под наем на неразпределените мери, пасища и ливади може да се изпълни единствено чрез търгове по реда на чл.37и, ал. 13 от горецитирания закон.
Въз основа на направените констатации  и при отчитане на данните за притежаваните или ползвани по силата на договори за наем на имоти с НТП пасища, мери и ливади комисията
 
Р Е Ш И :
 
Разпределя, допълнително одобрените с Решение 1106, взето на Тридесет  и пето редовно заседание с протокол № 35 от 23.02.2022 г. на Общински съвет -Асеновград, пасища, мери и ливади, собственост на Община Асеновград между правоимащите , които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни  селскостопански животни и в зависимост от притежаваните  или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, както следва:
 
 
Правоимащи, които имат регистрирани животновъдни обекти
Бр.
ЖЕ
Кадастрален идентификатор на разпределените  имоти
Категория
Площ на разпределените имоти /дка /
1
ХХ
92,20
43298.76.206
IV
7,786
 
 
 
43298.76.214
IV
5,191
 
 
 
43298.76.217
IV
8,482
Поради изчерпване на площите, в съседните землищата  на землище село Тополово и липсата на свободни  мери, пасища и ливади в съседните землища на землище село Добростан,  в Община Асеновград и Община Лъки заявленията  на ХД,    и " Биоферма Добростан " ЕООД не могат да бъдат удовлетворени  .
На основание чл. 37и, ал 8 от ЗСПЗЗ, настоящият протокол следва да се обяви в посочените по – горе кметства, както и да се публикува на интернет страницата на Община Асеновград.
Протоколът може да се обжалва от заинтересованите лица по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд – Асеновград, като обжалването не спира изпълнението, освен ако съдът разпореди друго.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ :___________П_____________________________
                                Надя Иванова – началник отдел „ УОС „
 
ЧЛЕНОВЕ:          1.____П___________________________________
                               Маргарита Узунова – началник отдел „ ПНООП“
                             2.____П________________________________
                                        Мария Щерева – гл. експерт „ УОС „
                             3._____П__________________________________
                                  инж. Емилия Костадинова гл. експерт „ УОС „
                             4._____П__________________________________
                                    Ламбри Мандалиев- гл. експерт „ УОС „
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ