Публикуване на Протокол за разпределението на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни и в зависимост от регистрираните животновъдни обекти на територията на Общината

88
О Б Щ И Н А   А С Е Н О В Г Р А Д,   О Б Л А С Т   П ЛО В Д И В
 
П Р О Т О К О Л
 
Днес 14.04.2022г комисия , назначена със Заповед № А – 639/29.03.2022г. на Кмета на Община Асеновград, се събра в следния състав :
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ : Надя Иванова – началник отдел „ УОС „
ЧЛЕНОВЕ:
  1. Маргарита Узунова – началник отдел „ ПНООП“
  2. Мария Щерева – гл. експерт „ УОС „
  3. инж. Емилия Костадинова гл. експерт „ УОС „
  4. Ламбри Мандалиев- гл. експерт „ УОС „
Със задача : Да разпредели пасища, мери и ливади, собственост на Община Асеновград между правоимащите, които имат  регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни и в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, съгласно чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
С Решение 1106, взето на Тридесет и петото редовно заседание с протокол № 35 от 23.02.2022 г. на Общински съвет – Асеновград, е одобрен списък на имотите от Общинския поземлен фонд, начин на трайно ползване мери, пасища и ливади в декари на територията на Община Асеновград, включени във физическите блокове в Системата за идентификация на земеделските парцели, разпределени по землища и площи и е изразено съгласие за тяхното предоставяне за индивидуално ползване от собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни животни.
Според чл. 37., ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи правоимащите  лица подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документите, определени в  правилника за прилагане на закона .   В посочения срок в деловодството на Общинска администрация – Асеновград са постъпили 11 / единадесет / броя заявления, както следва:
 
№ по ред
Заявител
Видове пасищни животни
Брой животни
Брой ЖЕ
Землище, в което се намира животновъдния обект
1
ЕТ"БГ 21- Йордан Куртев "
1. Говеда  над двегодишна възраст
392
392
Златовръх
2. Говеда от 6  м. до  двегодишна възраст
47
28,2
2
" Биоферма Добростан " ЕООД
1. Говеда  над двегодишна възраст
21
21
Добростан
 
2. Говеда от 6  м. до  двегодишна възраст
9
5,4
3
Сдружение " Съюз на тополовските животновъди "
1. Говеда  над двегодишна възраст
166
166
Тополово
2. Говеда от 6  м. до  двегодишна възраст
125
75
2. Говеда от 6  м. до  двегодишна възраст биол. Зем
805
483
3. Овце, одобрени за подпомагане
2844
426,6
4
"Пролет 2002" ООД
1. Говеда  над двегодишна възраст
45
45
Златовръх
2. Говеда от 6  м. до  двегодишна възраст
5
3
3. Говеда от 6  м. до  двегодишна възраст за месо
5
3
5
Халил Рамис Даут
1. Овце
536
80,4
Тополово
2. Кози
22
3,3
6
Халил Рамис Даут
1. Говеда  над двегодишна възраст
111
111
Тополово
7
Хюрие Дурмуш Ходжа
1. Говеда  над двегодишна възраст за месо
47
47
Тополово
2. Говеда от 6  м. до  двегодишна възраст автохтонни
28
16,8
8
Хюрие Дурмуш Ходжа
1. Овце
174
26
Тополово
9
ЕТ " КАТРИГ - 5 - НИКОЛА ЯНКОВ"
 
 
 
Леново
10
Запрян Борисов Ангелов
 
 
 
 Леново
11
Мехмед Дилеверов Мустафов
Коне над 6 м.
10
10
Нови извор
След разглеждане на заявленията комисията
 
К О Н С Т А Т И Р А :
 
I. ЕТ „ БГ 21 – Йордан Куртев  ЕИК 115772651, представляван от Йордан Георгиев Куртев, същият е приложил към заявлението по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с  вх. № 14.00.1003/24.02.0022 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдни обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади.
II. „ Биоферма Добростан  ЕООД  ЕИК 206339714, представляван от Александър Иванов Живков, същият е приложил към заявлението по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с  вх. № 14.00.1003/24.02.0022 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдни обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади.
III. Съюз на тополовските животновъди      ЕИК 176500809, представляван от Димитър Михайлов Михайлов, същият е приложил към заявлението по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с  вх. № 14.00.11979/08.03.0022 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдни обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
IV. „Пролет 2002“ ООД  ЕИК 115741853, , представляван от  Галя Димитрова Харалампиева същата е приложила към заявлението по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с  вх. № 14.00.1208/08.02.0022 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдни обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади.
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади.
V. Халил Рамис Даут     ЕГН 6911164421, същият е приложил към заявлението по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с  вх. № 94.Х.38/09.03.0022 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдни обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади.
VI. Халил Рамис Даут     ЕНГ 6911164421, същият е приложил към заявлението по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с  вх. № 94.Х.39/09.03.0022 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдни обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади.
VII. Хюрие Дурмуш Ходжа     ЕГН  6905056074, същта е приложила към заявлението по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с  вх. № 94.Х.40/09.03.0022 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдни обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади.
VIII. Хюрие Дурмуш Ходжа    ЕГН  6905056074, същта е приложила към заявлението по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с  вх. № 94.Х.41/09.03.0022 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдни обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
IX. „ ЕТ КАТРИГ – 5 – Никола Янков  ЕИК 825174372, представляван от Никола Георгиев Янков, същият е приложил към заявлението по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с  вх. № 94.Н.99/09.02.0022 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдни обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади.
В описа на видовите и  брой животни, не са попълнени данни.
X. Запрян Борисов Ангелов  ЕИК 6103018543, същият е приложил към заявлението по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с  вх. № 94.З.31/09.02.0022 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдни обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади.
В описа на видовите и  брой животни, не са попълнени данни.
XI. Мехмедали Дилеверов Мустафов  ЕИК 8810224465, същият е приложил към заявлението по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с  вх. № 94.М.117/09.02.0022 г., следните документи:
1. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдни обект регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ;
2. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади.
При спазването на чл. 37и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.
В съответствие  с разпоредбите на чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи назначената от кмета на общината комисия определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 4 и разпределя имотите за всяко землище. При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици.
Въз основа на направените констатации  и при отчитане на данните за притежаваните  или ползвани по силата на договори  за наем имоти с НТП пасища, мери и ливади комисията
 
Р Е Ш И:
Разпределя, одобрените с Решение 1106, взето на Тридесет  и пето редовно заседание с протокол № 35 от 23.02.2022 г. на Общински съвет -Асеновград, пасища, мери и ливади, собственост на Община Асеновград между правоимащите , които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни  селскостопански животни и в зависимост от притежаваните  или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади както следва:
 
по ред
Правоимащи, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище
бр.
ЖЕ
Кадастрален идентификатор на разпределените имоти
Категория
Площ на разпределените имоти / дка /
 
1
. ЕТ „ БГ 21 – Йордан Куртев
420.20
31108.40.279
31108.10.225
31108.15.40
 31108.33.253
31108.33.260
31108.40.266
31108.41.229
 31108.51.21
31108.40.4
31108.40.38
31108.40.39
31108.40.68
31108.40.75
31108.40.120
31108.40.130
31108.40.131
31108.40.135
31108.40.138
31108.40.141
31108.40.143
31108.40.156
31108.40.160
31108.40.168
31108.40.174
31108.40.177
31108.40.182
31108.40.183
31108.40.500
31108.40.505
31108.40.506
31108.40.507
31108.40.508
31108.40.509
31108.41.47
 
IV
VII
VII
V
IV
V
VII
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
 
5,191
132,322
7,056
134,446
 19,153
194,676 
293,636
3,424
1,460
2,063
5,198
 2,909 
3,394
0,777
3,956
3,882
1,767
3,880
5,453
3,293
1,455
4,654
3,562
3,686
2,390
3,600
3,601
2,899
4,081
3,854
4,201
2,909
2,863
0,778
 
 
2
„Пролет 2002“ ООД
51
31108.39.223
31108.41.74
31108.70.240
31108.70.241
 
IV
IV
IV
V
 
78,827
106,231
11,944
8,750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Мехмедали Дилеверов Мустафов
10
32398.17.53
32398.20.134
 
VII
V
 
290,348
182,647
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
Поради изчерпване на площите, в землището на село Тополово и липсата на свободни мери, пасища и ливади в землището на село Добростан, заявленията на Халил Рамис Даут,  Хюрие Дурмуш Ходжа  и " Биоферма Добростан " ЕООД  ще бъдат разгледани повторно от комисията по реда на чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ.
Земеделските земи с НТП мери, пасища и ливади се намиращи в землището на с. Леново не се разпределят поради липса на данни в заявленията на заявителите.
Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които  нямат данъчни задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ. В изпълнение на чл. 99, ал.2 от ППЗСПЗЗ, комисията, назначена със Заповед А– 639/29.03.2022г. на Кмета на Община Асеновград изпрати писма до Държавен фонд „Земеделие“ до Областна дирекция „ Земеделие „  и извърши проверка на програмния продукт на Община Асеновград на задължение от страна на заявителите, При проверката се констатира, че сдружението „ Съюз на тополовските животновъди  „ има неплатени  суми по договори за наем на земеделска земя сключени с Община Асеновград .
Договорът за наем между община Асеновград и сдружението „ Съюз на тополовските животновъди  „ ще бъде сключен  след  изплащане  на дължимите суми.
На основание чл. 37и, ал 8 от ЗСПЗЗ, настоящият протокол следва да се обяви в посочените по – горе кметства, както и да се публикува на интернет страницата на Община Асеновград.
Протоколът може да се обжалва от заинтересованите лица по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд – Асеновград, като обжалването не спира изпълнението, освен ако съдът разпореди друго.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ :________________________________________
                                Надя Иванова – началник отдел „ УОС „
 
ЧЛЕНОВЕ:          1._______________________________________
                                Маргарита Узунова – началник отдел „ ПНООП“
                             2._______________________________________
                                Мария Щерева – гл. експерт „ УОС „
                             3.________________________________________
                                инж. Емилия Костадинова гл. експерт „ УОС „
                             4.________________________________________
                                Ламбри Мандалиев- гл. експерт „ УОС „
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ