Съобщение на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

204
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава, че:
  1. Със Заповед № А-1956 от 30.09.2021 г. на Кмета на Община Асеновград се допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № А-881/13.05.2020г. като в текста на същата вместо датата 2020г. да се чете датата 2021г.
  2. Заповед № А-1956/30.09.2021г. е неразделна част от Заповед № А-881/13.05.2020г., с която се допуска изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:
  • ПУП-ПР за УПИ XIV-904, /ПИ с ИД 00702.513.138/, УПИ  V-909 и УПИ XIII-903, кв. 60 по регулационния план на гр.Асеновград, като УПИ XIV-904 минава по имотни граници.
  • Технически инвестиционен проект за УПИ XIV-904, /ПИ с ИД 00702.513.138/, кв. 60 по регулационния план на гр.Асеновград.
 
 Изготвил: /п/
                Арх. Ат. Богатева
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ