СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ДО БИСТРА ТОДОРОВА КИЧУКОВА-ХРИСТОЗОВА ГЕРГАНА ИЛИЕВА ХРИСТОЗОВА

173
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОТДЕЛ МЕСТНИ ПРИХОДИ
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК
 
ДО
БИСТРА ТОДОРОВА КИЧУКОВА-ХРИСТОЗОВА
ГЕРГАНА ИЛИЕВА ХРИСТОЗОВА                               
 
Съгласно чл.32, ал.6 от ДОПК, уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Отдел Местни приходи  при Община Асеновград на адрес гр. Асеновград, пл. Ак.Н.Хайтов № 9, ет. 5, стая 507 при Елена Синапова – Главен инспектор при сектор „Местни данъци” от 8.00 до 17.00 часа за връчване на АУЗД № 1 от 04.01.2019 г.
 
В случай, че не се явите в в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.  
 
Съобщението важи за периода от 28.02.2019 г. до 13.03.2019 г.   
 
Дата на поставяне на съобщението: 28.02.2019 г.  
 
Дата на сваляне на съобщението: 13.03.2019 г.   
 
 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ