СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ДО ФАРИС САЛИМ СЮЛЕЙМАН

156
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОТДЕЛ МЕСТНИ ПРИХОДИ
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК
 
ДО
ФАРИС САЛИМ СЮЛЕЙМАН                              
 
Съгласно чл.32, ал.6 от ДОПК, уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Отдел Местни приходи  при Община Асеновград на адрес гр. Асеновград, пл. Ак.Н.Хайтов № 9, ет. 5, стая 507 при Елена Синапова – Главен инспектор при сектор „Местни данъци” от 8.00 до 17.00 часа за връчване на АУЗД № 347 от 26.10.2018 г.
 
В случай, че не се явите в в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.  
 
Съобщението важи за периода от  28.02.2019 г. до 13.03.2019 г.   

Дата на поставяне на съобщението: 28.02.2019 г.  
 
Дата на сваляне на съобщението: 13.03.2019 г.   
 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ