Съобщение по чл. 32 от ДОПК до „ИВЕКС - 2002” ЕООД

252
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл. 32 от ДОПК
 
ДО
„ИВЕКС - 2002” ЕООД
Преставлявано от Ангел Стефанов Ангелов
 
Съгласно чл.32, ал.6 от ДОПК, уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Отдел „Местни приходи”  при Община Асеновград на адрес гр. Асеновград, пл. акад.Н.Хайтов № 9, ет. 5, стая 507 при Фатме Ибрямова– Главен инспектор при сектор „Местни данъци” от 8.00 до 17.00 часа за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация № 173/25.09.2019г.  
 
В случай, че не се явите  в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.  
 
Съобщението важи за периода от 16.12.2019 г.  до  30.12.2019 г.   

Дата на поставяне на съобщението: 16.12.2019 г.  
 
Дата на сваляне на съобщението: 30.12.2019 г.   
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ