СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ДО МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ГОГОВА АЛЕКСАНДРА ВЕСЕЛИНОВА ГОГОВА /Наследници на Веселин Димитров Гогов/

155

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОТДЕЛ МЕСТНИ ПРИХОДИ

  

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

ДО

МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ГОГОВА

АЛЕКСАНДРА ВЕСЕЛИНОВА ГОГОВА

/Наследници на Веселин Димитров Гогов/

 

Съгласно чл.32, ал.6 от ДОПК, уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Отдел „Местни приходи”  при Община Асеновград на адрес гр. Асеновград, пл. акад.Н.Хайтов № 9, ет. 5, стая 507 при Фатме Ибрямова– Главен инспектор при сектор „Местни данъци” от 8.00 до 17.00 часа за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация № 355/12.11.2018г.  

 

В случай, че не се явите в в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.  

 

Съобщението важи за периода от   18.10.2019г.  до  01.11.2019г.   

Дата на поставяне на съобщението: 18.10.2019г.  

Дата на сваляне на съобщението: 01.11 .2019г.   

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ