Съобщение по чл. 32 от ДОПК до „МУЛТРАНС - 78” ООД

180
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД  МЕСТНИ ДАНЪЦИ
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл. 32 от ДОПК
 
ДО
„МУЛТРАНС - 78” ООД
Представлявано от МАРИЯ ТОСКОВА, МУТЛУ ТЕРЗИ
 
Съгласно чл.32, ал.6 от ДОПК, уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Отдел Местни приходи  при Община Асеновград на адрес гр. Асеновград, пл. Ак.Н.Хайтов № 9, ет. 5, стая 507 при Елена Синапова – Главен инспектор при сектор „Местни данъци” от 8.00 до 17.00 часа за връчване на АУЗД № 232 от 06.12.2019г.
 
В случай, че не се явите в в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.  
 
Съобщението важи за периода от 31.01.2020 г.   до  14.02.2020 г.   
 
Дата на поставяне на съобщението: 31.01.2020 г.  
 
Дата на сваляне на съобщението: 14.02.2020 г.   

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ