СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ДО НЕЖДЕТ АХМЕД АЛИМОЛЛА

212

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОТДЕЛ МЕСТНИ ПРИХОДИ

  

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

ДО

 НЕЖДЕТ АХМЕД АЛИМОЛЛА

 

Съгласно чл.32, ал.6 от ДОПК, уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Отдел „Местни приходи”  при Община Асеновград на адрес гр. Асеновград, пл. акад.Н.Хайтов № 9, ет. 5, стая 507 при Фатме Ибрямова– Главен инспектор при сектор „Местни данъци” от 8.00 до 17.00 часа за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация № 106/12.07.2019г.  

 

В случай, че не се явите в в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.  

 

Съобщението важи за периода от   18.10.2019г.  до  01.11.2019г.   

Дата на поставяне на съобщението: 18.10.2019г. 

Дата на сваляне на съобщението: 01.11.2019г.   

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ