СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ДО ТОДОР АТАНАСОВ БЪЧВАРОВ

156
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД  МЕСТНИ ДАНЪЦИ
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл. 32 от ДОПК
 
ДО
ТОДОР АТАНАСОВ БЪЧВАРОВ
 
Съгласно чл.32, ал.6 от ДОПК, уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Отдел Местни приходи при Община Асеновград на адрес гр. Асеновград, пл. Ак.Н.Хайтов № 9, ет. 5, стая 507 при Златка Димова –Главен инспектор при отдел „Местни приходи” от 8.00 до 17.00 часа за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № 196/29.10.2019г.
 
В случай, че не се явите в в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК и АПК, съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
 
Съобщението важи за периода от  06.08.2020г.  до  19.08.2020г.
 
Дата на поставяне на съобщението: 06.08.2020г.
 
Дата на сваляне на съобщението: 19.08.2020г.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ