Съобщение за издаване на разрешително за водовземане на СНЦ "ТЕНИС КЛУБ АКТИВ СПОРТ" гр. Асеновград от сондаж № 1, находище Асеновград.

169
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Съгласно чл. 62 “а”, ал. 1 от Закона за водите и постъпило Заявление в Община Асеновград с вх. № 14-00-4335 от 02.09.2020 г. за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения от минерална вода – изключителна държавна собственост или публична общинска собственост, придружено с изискващите се по чл. 60 от Закона за водите данни и документи, обявявам следното съобщение:
 
1.Цел на заявеното използване на водите:
За обект публична общинска собственост - тенискорт.
 
2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:
В град Асеновград, находящ се в УПИ ІV – озеленяване и спорт, кв. 270 по плана на Асеновград по Акт за ПОС № 335/01.03.1999 г., вписан под № 25, том І, дв. вх. рег. № 105/24.01.2007 г. от Служба по вписванията – Асеновград с предназначение – „Спортни дейности – тенискортове”.
 
3.Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването:
Водоизточник на минерална вода сондаж № 1 от находище „Асеновград”, град Асеновград – поземлен имот с идентификационен № 00702.527.151 по КК на Асеновград одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004 г.  на изпълнителния директор на АК. Адрес на поземления имот гр. Асеновград 4230, ул. „Васил Левски” с площ 766 кв.м.
 
4.Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кода по единния класификатор на административно-териториалната единица.
гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, ЕКАТТЕ – 00702.
 
5.Проектираните параметри на използване:
Количество вода – 400 куб.м.
Период за черпене на водата – 01 март до 31 октомври.
Температура на водата – 26 С °.
Допустимо понижение на водното ниво – 23.6 м. до кота 226.95м.
 
6.Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите.
- да ползва минералната вода от сондаж № 1 единствено в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване и като спазва определената цел;
- да не предоставя минерална вода предмет на разрешителното за ползване от други обекти;
- да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди разходомерното устройство, отчитащо ползваните количества минерална вода от сондаж № 1;
- условията за измерване на температурата на минералната вода, на налягането и за взимане на проби от минералната вода да се монтират само след разходомерното устройство за отчитане на добитите количества минерална вода;
- измерването на ползваните обеми минерална вода да се извършва с водомер поставен от титуляра на разрешителното, пломбиран и сертифициран по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване;
- титулярът на разрешителното да заплаща такса за водовземане съгласно размерите и сроковете, определени в Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 383 от 29.12.2016г.
- таксата за водовземане се внася от титуляра на разрешителното по сметка на Община Асеновград;
 
7.Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица.
Община Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9, информационен център в 14 дневен срок от обявяването на съобщението.
 
Инж. Стоян Димитров
Зам. -Кмет на Община Асеновград
 
Съгласувал:
Елена Цветанова
старши юрисконсулт отдел “ПНООП”
 
Изготвил:
Надя Иванова
Началник отдел УОС
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ