Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Административно, информационно и материално-техническо обслужване”

226
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Административно, информационно и материално-техническо обслужване”, дирекция „Административно и информационно обслужване”
 
Име, презиме и фамилия
Основание за недопускане
1. Красимира Тодорова Александрова
 
Чл.20, ал.2 от НПКПМДС - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за професионален опит за заемане на длъжността – 4 г. или ІІІ младши ранг
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
                                               СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА: /п/
                    /инж.Петър Иванов/
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ