КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ПСИХОЛОГ“ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В АСЕНОВГРАД“, ДОГОВОР № BG-RRP-1.009-0003-C01, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ИНСТРУМЕНТА СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ (NEXTGENERATIONEU)

222
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
ЗА ИЗБОР НА „ПСИХОЛОГ“ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В АСЕНОВГРАД“, ДОГОВОР № BG-RRP-1.009-0003-C01, ФИНАНСИРАН ОТ  ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ИНСТРУМЕНТА СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ (NEXTGENERATIONEU)
 
1. Описание на длъжността:
Осъществява индивидуално консултиране на деца и младежи по проблеми, свързани с тяхното поведение; взаимоотношенията им с връстници, родители, учители; психичното, личностното и интелектуалното им развитие. Осъществява консултиране на родители по проблемите на взаимоотношенията с техните деца; личностното, интелектуалното и поведенческото развитие на децата им; кариерното развитие (училищно, професионално и социално) на децата им. Проучва индивидуалните психологични особености и потребности на представителите на целевата група. Подпомага училищното и професионално ориентиране и насочване на децата и младежите. Осъществява консултиране на младежките работници и ромския образователен медиатор, назначени в Младежкия център  по проблеми, произтичащи от взаимоотношенията им целевата група. Организира индивидуални и групови дейности по придобиване на социални умения, изграждане на умения за справяне с насилието, превенция на рисково поведение.
Участва в обучения за повишаване на професионалните си компетенции.
Участва в дейности по социално сближаване и организиране на съвместни инициативи с представители на други младежки центрове.
Психологът е отговорен за сигурността на други хора (участници, зрители, гости), за спазването на сроковете и поетите договорни ангажименти към физически и юридически лица, за качеството и начина на изпълнение на младежките дейности, услуги, прояви и инициативи, за спазване на изискванията и удовлетворението на потребителите и партньорите, за опазването на материалната база, оборудване и съоръжения.
 
2. Минимални изисквания за заемане на длъжностите:
 • Образователно-квалификационна степен: завършена образователна степен бакалавър/магистър по специалност – Психология;
 
3. Допълнителни изисквания към кандидатите, носещи предимство за заемане на длъжността:
 • Опит в извършване на подобен вид дейност;
 • Владеене на английски език;
 • Опит в работа с младежи в риск и техните семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и младежи;
 • Компютърна грамотност;
 • Административен опит;
 • Добри комуникативни умения;
 • Лица, проявяващи отговорност, коректност; дружелюбно отношение; генериране на идеи и нестандартни решения; спазването на срокове; умение за работа в екип.
 
4. Брой работни места, за които е обявен конкурсът за тази длъжност: 1 бр.
 
5. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Асеновград.
Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
Конкурсът се осъществява на два етапа:
І част – подбор по документи
ІІ част – събеседване
 
6. Брутна заплата: 1425 лв.
 
7. Срок на договора и работно време: Краен срок на трудовия договор е 30.06.2026 г.– края на проект „Изграждане на младежки център в Асеновград“, договор № BG-RRP-1.009-0003-C01“. Работно време: Пълен работен ден.
 
8. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление за участие в конкурса в свободен текст;
 • Професионална автобиография ;
 • Диплом за придобита образователно-квалификационна степен /копие/;
 • Документ, доказващ владеене на английски език;
 • Документ, удостоверяващ професионален опит /трудова, осигурителна, служебна книжка – копие/;
 • Копия от сертификати, удостоверения за придобити ключови компетенции за позицията;
 • Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
 
9. Място на работа
 • Община Асеновград
 
10. Срок за подаване на документите:
От датата на публикуване на обявата до 24 юни 2024 г. включително.
 
11. Mясто за подаване на документи:
Документите се подават лично в Деловодството на Община Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов“ 9,  гр. Асеновград или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност електронен адрес. Предложения, получени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.
При приемане на предложенията върху плика се отбелязват – входящ №, дата и час на внесеното предложение и тези данни се вписват във входящ регистър.
До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.
 
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Община Асеновград.
 
Подробна информация във връзка с провеждането на конкурса може да бъде получена
от Милка Казанова - Главен специалист в отдел АИМТО, Община Асеновград Тел.:0331/20330, 0884 312043.
 

Проект „Изграждане на младежки център в Асеновград“, договор № BG-RRP-1.009-0003-C01, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU (Следващо Поколение ЕС) по Националния план за възстановяване на устойчивост на Република България (НПВУ)
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ