Заповед № 391/ 05.03.2019 г. на Кмета на общината за обявяване на конкурс за директор на Социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинска собственост

290

З А П О В Е Д

№ А-391/ 05.03.2019 год.

На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда

О Б Я В Я В А М  К О Н К У Р С

за заемане на длъжността Директор на Социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинска собственост - 1 /една/ щатна бройка по трудово правоотношение в администрацията на Община Асеновград.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- Степен на образование - висше.

- Професионален опит - 1 /една/ години.

2.Допълнителни умения и квалификации:

- Професионална област: в сферата на строителството.

- Компетенции, свързани с ориентация към резултати, работа в екип, обективност на преценката и фокус към клиента.

- Компютърна грамотност и работа с програмни продукти WINDOWS, WORD, EXCEL.

3. Начин за провеждане на конкурса: интервю.

4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

- Писмено заявление за участие в конкурса

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността;

 - Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

-   Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документите следва да бъдат представени в Информационния център на Община Асеновград  в 30-дневен срок от обявяването на конкурса. На основание чл.91, ал.1, изречение второ от Кодекса на труда поради необходимост от провеждане на конкурса във възможно най-кратък срок с оглед изпълнението на Договор № BG05М9ОЗ001-2.010-0142-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез подбор на проекти BG05М9ОЗ001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 по проект: „Насърчаване на социалното включване на уязвими групи, чрез осигуряване на заетост в сферата на строителството и поддръжката на общински обекти в Община Асеновград”, обявяването на конкурса да се извърши чрез поставяне на обявление на Информационно табло във фоайето на Община Асеновград - ет. ІІ,  пл. ”Акад. Николай Хайтов”№ 9.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло във фоайето на Община Асеновград - ет. ІІ,  пл. ”Акад. Николай Хайтов”№ 9.

8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

- Организация и ръководство на дейността на Общинско предприятие „Социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинска собственост”;

- Управление на предоставеното движимо и недвижимо имущество съобразно Закона за общинската собственост и Правилника за организация и дейността на общинското предприятие.

9. Размерът на основната месечна заплата определена за длъжността е 660 лв.

Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 

Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ /п/

Кмет на Община Асеновград

 

Изготвил: /п/

Гергана Ангелова – Ръководител на Проекта

 

Съгласувал:/п/

Пенка Кисова – Началник отдел „Правен”

 


Проект „Насърчаване на социалното включване на уязвими групи, чрез осигуряване на заетост в сферата на строителството и поддръжката на общински обекти в Община Асеновград”
BG05М9ОР001-2.010-0142
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ