За вас работодатели - Дирекция “Бюро по труда”- Асеновград уведомява работодателите от общините Асеновград и Лъки, че разполага с финансови средства

367
За вас работодатели
 
Дирекция “Бюро по труда”- Асеновград уведомява работодателите от общините Асеновград и Лъки, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през май 2022 г., както следва:
 
Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ) и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които разкриват работни места и наемат:
 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 746,00 лв.;
 • за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 663,00 лв.;
 • за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства – 5 849,00 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 15 252,62 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 9 277,34 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 13 101,92 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 5 630,81 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 10 765,04 лв.;
 • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 14 457,44 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 8757,75 лв.;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
 •  работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства – 5 129,69 лв.;
 • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства – 5 125,67 лв.
 
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Асеновград, както и на тел. 0331/6 38 15.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ