Общ устройствен план на град Асеновград и прилежащите му землища

 
Схема 1 - Окончателен проект на Общ устройствен план на гр. Асеновград и прилежащите му землища
Схема 2 -  Собственост
Схема 3 - Видове територии
Схема 4 - Категории земя
Схема 5 - Недвижимо културно наследство
Схема 6 - Комуникация и зелена система
Схема 7 - Водоснабдяване 
Схема 8 - Канализация
Схема 9 - Електроснабдяване
Схема 10 - Газоснабдяване
Схема 11 - Телекомуникация
Схема 12 - Културни маршрути
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ