Община Асеновград, съобщава, че е изработен ПУП-ПРЗ - подробен устройствен план - план за регулация и застрояване по реда на чл.16 от ЗУТ на част от територията на ж.к. "ЮГ" и част от местност "Параколово", гр.Асеновград

О Б Я В А
 
Община Асеновград, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-ПРЗ - подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по реда на чл.16 от ЗУТ на част от територията на ж.к.„ЮГ“ и част от местност „Параколово“, гр. Асеновград.
Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в информационния център на Общината.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ