Съобщение на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ със Заповед № А-879/ 29.04.2022 г. на кмета на община Асеновград се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-27,237, за жил. и общ. застр., кв. 2 по регулационен план на с. Лясково

ЗАПОВЕД
№ А-879
гр. Асеновград 29.04.2022 година
 
На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, постъпило заявление вх. № 94-П-97/06.04.2022г. от „ПАРТНЕР ПЛЮС” ЕООД, нот. акт №95, т.3, р.789/2016г., легитимиращ заявителите за собственици на поземлен имот КИ 44834.27.237 по кадастралната карта на с. Лясково, за който е образуван УПИ VІ-27.237,за жил. и общ. застр., кв.2 по регулационния план на с. Лясково, скица-предложение за изменението по  чл.135, ал.2 от ЗУТ и становище по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ на Главния архитект на Община Асеновград
 
РАЗРЕШАВАМ
Да се изработи  проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-27.237,за жил. и общ. застр., кв.2 по регулационния план на с. Лясково.
Проектът да се изготви от правоспособен проектант, съгласно чл.230 ал.1 от ЗУТ и на основание чл.6 и чл.29 ал.1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Проектът да бъде представен в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и две копия, както и в цифров вид.
На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и да се впише служебно в регистъра по чл.5 , ал.5 от ЗУТ.
Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ настоящата заповед губи правно действие, когато в едногодишен срок от влизането ѝ в сила не е внесен проект за изменение на плана
 
Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ /п/
Кмет на Община Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ