Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ със Заповед № А-901/ 04.05.2022 г. за одобряване на РУП за УПИ ХIII-2155, кв. 185, по плана на гр. Асеновград

З А П О В Е Д
№ A-901
гр. Асеновград 04.05.2022 година
 
На основание: чл. 110, ал. 1, т. 4, чл. 113, ал. 2 и ал. 4, чл. 124а, ал. 8 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията; Становище на Министерството на културата с изх. № СТ-84-565/24.11.2021г.; скица № 15-515224-17.05.2021г. на СГКК- Пловдив; Нотариален Акт с вх. рег. № 4973 от 15.11.2019г.; заявление с вх. № 94-С-786/2/ от 08.02.2022г. от „Сампо прима“ ЕООД; Решение, взето с Протокол № 13 от 13.04.2022г., т. 3 от дневния ред на ЕСУТ при Община Асеновград и извършено съобщаване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ без постъпили възражения в законоустановения срок съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
 
ОДОБРЯВАМ:
РУП за УПИ XIII-2155, кв. 185, по плана на гр. Асеновград, като: РУП конкретизира предвижданията на действащия за територията ПУП, одобрен със Заповед № А-698/1993г. и установява височини- кота корниз 9,0м. и 10,0м. и кота било 12,80м. и 13,10м., по нанесеното застрояване със задължителни застроителни линии в червен цвят, котировки в черен цвят и силуети.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.
 
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й чрез Кмета на Община Асеновград пред Административен съд – Пловдив.
 
Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ /п/
Кмет на Община Асеновград                                                    
 
Съгласували: /п/
арх. Петко Прокопиев
Главен архитект на Община Асеновград  
                                              
адв. Христо Матеев
 
Изготвил:/п/
Арх. Атанаска Богатева
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ