Съобщение на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ със Заповед №1600/ 13.07.2022 г. на кмета на община Асеновград за изготвяне на проект за измененние ПУП-ПРЗ за УПИ II-промишлени нужди, кв. 25 по регулационния план на с. Тополово

З А П О В Е Д
№ А-1600
гр. Асеновград 13.07.2022 година
 
На основание чл.135, ал.5, чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ,
 
РАЗРЕШАВАМ
 
Да се изработи  проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-промишлени нужди, кв. 25 по регулационния план на с. Тополово (поземлен имот КИ 72789.503.2 по кадастралната карта на с. Тополово).
Проектът да се изготви от правоспособен проектант, съгласно чл.230 ал.1 от ЗУТ и на основание чл.6 и чл.29 ал.1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Проектът да бъде представен в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и две копия, както и в цифров вид.
На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и да се впише служебно в регистъра по чл.5 , ал.5 от ЗУТ.
Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ настоящата заповед губи правно действие, когато в едногодишен срок от влизането ѝ в сила не е внесен проект за изменение на плана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ /п/
Кмет на Община Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ