СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 135, АЛ. 7 ОТ ЗУТ СЪС ЗАПОВЕД № А-1100/14.05.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

З А П О В Е Д
№ А-1100
гр. Асеновград 14.05.2024 година
 
РАЗРЕШАВАМ
 
Изработването на комплексен проект за инвестиционна ини­циа­тива в следните части:
  1. ПП /Парцеларен план/ в обхват съгласно приложеният регистър на засегнатите имоти
  2. Технически проект за обект: „Кабелна линия СрН - 20kV за присъединяване на електрическа централа (ФЕЦ) в поземлени имоти КИ 00702.23.434 и КИ 00702.22.265 по КККР на гр. Асеновград към бетонова комплектна разпределителна уредба (БКЗРУ) – 20kV в поземлен имот КИ 00702.22.65 и реконструкция на БКЗРУ – 20kV и РЗ”
Проектът да се изготви от правоспособен проектант, съгласно чл.230 ал.1 от ЗУТ и на основание чл.6 и чл.29 ал.1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
При изготвянето на подробния устройствен план и на инвестиционните проекти да се спазват общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.
При проектирането да се ползват изходни данни относно предвижданията на действащ ПУП, геоложка характеристика и геодезическа, картна, планова и кадастрална основа, данни от съответните експлоатационни дружества за свързване на вътрешни мрежи и инсталации на обекта с мрежите на техническата инфраструктура.
Проектът да бъде представен в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и две копия, както и в цифров вид.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация съгласно чл.5 , ал.5 от ЗУТ и да се съобщи с обявление в сградата на Общината да се публикува в интернет страницата на Общината и в един местен вестник съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
 
Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ
Кмет на Община Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ