СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 135, АЛ. 7 ОТ ЗУТ СЪС ЗАПОВЕД № А-2301/27.09.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

З А П О В Е Д
№ А-2301
гр. Асеновград 27.09.2023 година
 
РАЗРЕШАВАМ
 
Изработването на комплексен проект за инвестиционна ини­циа­тива в следните части:
1. План-схема в обхват: поземлен имот КИ 44834.27.291 по КККР на с. Лясково
2. Технически проект за обект: „Кабелна линия НН за присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот КИ 44834.27.139 по КККР на с. Лясково, представляващ УПИ V-27.139, жилищно и обществено застрояване и фотоволтаична електоцентрала кв.4 по регулационния план на с. Лясково”            
Проектът да се изготви от правоспособен проектант, съгласно чл.230 ал.1 от ЗУТ и на основание чл.6 и чл.29 ал.1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
При изготвянето на подробния устройствен план и на инвестиционните проекти да се спазват общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.
При проектирането да се ползват изходни данни относно предвижданията на действащ ПУП, геоложка характеристика и геодезическа, картна, планова и кадастрална основа, данни от съответните експлоатационни дружества за свързване на вътрешни мрежи и инсталации на обекта с мрежите на техническата инфраструктура.
Проектът да бъде представен в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и две копия, както и в цифров вид.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация съгласно чл.5 , ал.5 от ЗУТ и да се съобщи с обявление в сградата на Общината да се публикува в интернет страницата на Общината и в един местен вестник съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ
 
Временно изпълняващ длъжността
Кмет на Община Асеновград
ИНЖ. СТОЯН ДИМИТРОВ
Заместник – кмет, определен със Заповед
№ А-2258 от 26.09.2023 г. на Кмета на Общината
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ