СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 135, АЛ. 7 ОТ ЗУТ СЪС ЗАПОВЕД № А-2564/27.10.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

З А П О В Е Д
№ А-2564
гр. Асеновград 27.10.2023 година
 
РАЗРЕШАВАМ
 
Да се изработи  проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за ХV-00702.536.103,производствена и складова дейност, кв.6 по регулационния план на гр. Асеновград, ПЗ „Изток”.
Проектът да се изготви от правоспособен проектант, съгласно чл.230 ал.1 от ЗУТ и на основание чл.6 и чл.29 ал.1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Проектът да бъде представен в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и две копия, както и в цифров вид.
На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и да се впише служебно в регистъра по чл.5 , ал.5 от ЗУТ.
Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ настоящата заповед губи правно действие, когато в едногодишен срок от влизането ѝ в сила не е внесен проект за изменение на плана.
 
ИНЖ. СТОЯН ДИМИТРОВ
Временно изпълняващ длъжността
Кмет на Община Асеновград
на основание Решение № 1913, взето
с Протокол № 56 от 11.10.2023 г.
на Общински съвет - Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ