СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 135, АЛ. 7 ОТ ЗУТ СЪС ЗАПОВЕД № А-461/06.03.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Съобщение на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ
 
Със заповед № А-461/06.03.2024г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено да се изработи  проект за изменение на  ПУП-ПР за УПИ ІІІ-комплексно застрояване и търговски комплекс, кв.6 и улица с о.т.15а-о.т.16 и улица с о.т.4а-о.т.6 по подробния устройствен план на ЖК Запад, гр. Асеновград.
 
Гл. специалист:
Кр. Михайлова
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ