СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 135, АЛ. 7 ОТ ЗУТ СЪС ЗАПОВЕД № А-501/08.03.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Съобщение на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ
 
Със заповед № А-501/08.03.2024г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено да изработи   комплексен проект за инвестиционна ини­циа­тива в следните части:
  1. Проект за изменение на ПУП /План за регулация и застрояване/ за УПИ І-161, УПИ ІХ-160, УПИ Х-160, УПИ ІІ-163 и УПИ VІІІ-бензиностанция, кв. 19 и улица с о.т. 27-о.т.28 по регулационния план на с. Тополово
  2. Технически инвестиционен проект за обект: „Автосервиз, автомивка и обслужващи помещения”
 
Гл. специалист:
Кр. Михайлова
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ