Съобщение на основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ със Заповед № А-883/ 29.04.2022 г. на кмета на община Асеновград е разрешено проектза изменение на ПУП-ПР за УПИ ХI-17, УПИ ХII-17, УПИ Х-16, кв. 5 и улица с о.т. 17-о.т.18 по регулационния план на с. Жълт камъ

З А П О В Е Д
№ А-883
гр. Асеновград 29.04.2022 година
 
На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, 
 
РАЗРЕШАВАМ
Да се изработи  проект за изменение на  ПУП-ПР за УПИ ХІ-17, УПИ ХІІ-17, УПИ Х-16, кв.5  и улица с о.т. 17-о.т.18 по регулационния план на с. Жълт Камък
Проектът да се изготви от правоспособен проектант, съгласно чл.230 ал.1 от ЗУТ и на основание чл.6 и чл.29 ал.1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Проектът да бъде представен в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и две копия, както и в цифров вид.
На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и да се впише служебно в регистъра по чл.5 , ал.5 от ЗУТ.
Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ настоящата заповед губи правно действие, когато в едногодишен срок от влизането ѝ в сила не е внесен проект за изменение на плана
 
 
Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ /п/
Кмет на Община Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ