СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 135, АЛ. 7 ОТ ЗУТ СЪС ЗАПОВЕД № А-2622/28.11.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ за УПИ 99088.16.15,за автосалон и УПИ 99088.16.16,за промишлена сграда с магазини в землище на кв. Долни Воден, гр. Асено

З А П О В Е Д
№ А-2622
гр. Асеновград 28.11.2022 година
 
РАЗРЕШАВАМ
  
Да се изработипроект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 99088.16.15,за автосалон и УПИ 99088.16.16,за промишлена сграда с магазини в землище на кв. Долни Воден, гр. Асеновград.
Проектът да се изготви от правоспособен проектант, съгласно чл.230 ал.1 от ЗУТ и на основание чл.6 и чл.29 ал.1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Проектът да бъде представен в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и две копия, както и в цифров вид.
На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и да се впише служебно в регистъра по чл.5 , ал.5 от ЗУТ.
Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ настоящата заповед губи правно действие, когато в едногодишен срок от влизането ѝ в сила не е внесен проект за изменение на плана.
 
Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ
Кмет на Община Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ