СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1028/17.05.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА изменение на ПУП за с.Конуш

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1028 от 17.05.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на на  ПУП-ПРЗ  - подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ VI-146, УПИ VII-148, УПИ XVI-157, УПИ XVII-159, УПИ XVIII-157 в кв. 23 по регулационния план на с. Конуш, с представеното предложение се изменят границите на УПИ XVII-159 по имотните граници на ПИ с КИ 38385.210.120 по КК на с. Конуш и се разделя на два нови урегулирани имота УПИ XXV-210.485, жил. застрояване и УПИ XVII-210.485, жил. застрояване и се образуват нови УПИ VI-146, УПИ VII-148, УПИ XVI-157 и УПИ XVIII-157.
Установява се режим на застрояване в новообразуваните УПИ XXV-210.485, жил. застрояване и УПИ XVII-210.485, жил. застрояване с установява зона “Жм“ – жилищно малкоетажно
 
Изготвил:
Св. Михайлов
Гл. специалист УТК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ