СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1029/17.05.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1029 от 17.05.2022 г. На Кмета на Община Асеновград за допускане изработването комплексен проект включващ ПУП-ПП и инвестиционен проект за обект: „Външно кабелно ел. захранване за обект: Склад за селскостопанска продукция, с местонахождение: гр. Асеновград, УПИ 5.362, местност „Корията“, имот: 00702.5.362 ” в поземлен имот КИ 00702.5.362 по КК на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив в следните части:
1.Проект за ПУП-ПП /Подробен устройствен план-Парцеларен план/ за обект: „Външно кабелно ел. захранване за обект: Склад за селскостопанска продукция, с местонахождение: гр. Асеновград, УПИ 5.362, местност „Корията“, имот: 00702.5.362 ” преминаващ през ПИ 00702.5.354, 00702.5.355 и ПИ 00702.5.358 по КК на гр. Асеновград, общ. Асеновград.
2.Инвестиционен проект за обект: „Външно кабелно ел. захранване за обект: Склад за селскостопанска продукция, с местонахождение: гр. Асеновград, УПИ 5.362, местност „Корията“, имот: 00702.5.362 ”  в землището на гр. Асеновград, общ. Асеновград.
 
Изготвил:
Св. Михайлов
Гл. специалист УТК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ