СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1030/17.05.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ЗА С.Патриарх Евтимово

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1030 от 17.05.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ  - подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ ІV-152, УПИ V-153 и УПИ VII-155 в кв. 10 по регулационния план на с. Патриарх Евтимово, с представеното предложение се изменят границите на УПИ V-153 по имотните граници на ПИ с КИ 55590.111.171 по КК на с. Патриарх Евтимово и се разделя на два нови урегулирани имота УПИ V-153 и УПИ XII-153 се образуват нови УПИ ІV-152 и УПИ VII-155.
Установява се режим на застрояване в новообразуваните УПИ V-153 и УПИ XII-153 с установява зона “Жм“ – жилищно малкоетажно
 
Изготвил:
Св. Михайлов
Гл. специалист УТК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ