СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1031/17.05.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1031 от 17.05.2022 г. На Кмета на Община Асеновград за допускане изработването на комплексен проект включващ ПУП-ПП и инвестиционен проект за обект: „Определяне на трасето на нов захранващ кабел 1кV с начална точка съществуващо ТЕПО и крайна точка ново ЕТ за имот 00702.18.744, гр. Асеновград, община Асеновград” в поземлен имот КИ 00702.18.744 по КК на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив в следните части:
1.Проект за ПУП-ПП /Подробен устройствен план-Парцеларен план/ за обект: „Определяне на трасето на нов захранващ кабел 1кV с начална точка съществуващо ТЕПО и крайна точка ново ЕТ за имот 00702.18.744, гр. Асеновград, община Асеновград” преминаващ през ПИ 00702.18.102 по КК на гр. Асеновград, общ. Асеновград.
2.Инвестиционен проект за обект: „Определяне на трасето на нов захранващ кабел 1кV с начална точка съществуващо ТЕПО и крайна точка ново ЕТ за имот 00702.18.744, гр. Асеновград, община Асеновград ”  в землището на гр. Асеновград, общ. Асеновград.
 
Изготвил:
Св. Михайлов
Гл. специалист УТК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ