Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадена Заповед № А-1032 от 02.05.2023 г. на Кмета на Община Асеновград допускане изработването на комплексен проект в землището на с. Златовръх

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1032 от 02.05.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на комплексен проект включващ ПУП-ПП и инвестиционен проект за обект: „Външно ел. захранване за осветление и СОТ с местонахождение ПИ 31108.15.27 по КККР на с. Златовръх ” в поземлен имот КИ 31108.14.23, 31108.15.26, 31108.15.27, 31108.15.28, 31108.15.29, 31108.15.30, 31108.15.40 и 31108.49.120 по КК на с. Златовръх, община Асеновград, област Пловдив в следните части:
1.Проект за ПУП-ПП /Подробен устройствен план-Парцеларен план/ за обект: „Външно ел. захранване за осветление и СОТ с местонахождение ПИ 31108.15.27 по КККР на с. Златовръх ” в поземлен имот КИ 31108.14.23, 31108.15.26, 31108.15.27, 31108.15.28, 31108.15.29, 31108.15.30, 31108.15.40 и 31108.49.120 по КК на с. Златовръх, община Асеновград, област Пловдив.
2.Инвестиционен проект за обект: „Външно ел. захранване за осветление и СОТ с местонахождение ПИ 31108.15.27 по КККР на с. Златовръх ”  в землището на с. Златовръх, община Асеновград, област Пловдив 

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ