Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадена Заповед № А-1038 от 02.05.2023 г. на Кмета на Община Асеновград допускане изменение проект за изменение на ПУП-ПРЗ в с. Избеглии

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1038 от 02.05.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ I-178, УПИ XI-177, УПИ XVI-178 в кв. 2 и улица с о.т.42-о.т.2A-о.т.2-о.т.3 по регулационния план на с. Избеглии с представеното предложение се предвижда изменение на регулационните граници на УПИ I-178 в кв. 5 по регулационния план на с. Избеглии да минат по имотните граници на ПИ с КИ 32341.35.20 по КККР на с. Избеглии и същия да бъде разделен на два нови урегулирани поземлени имота. За новообразуваните урегулирани поземлени имоти се установява нов начин на застрояване свободно, в устройствена зона „Жм“. 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ