СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1145/26.05.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ЗА ГР. АСЕНОВГРАД

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
  1. Със Заповед № А-1145 от 26.05.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП-ПЗ  - подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ I-2302 в кв. 231 по регулационния план на гр. Асеновград, с представеното предложение се промяна устройствената зона на УПИ I-2302 от жилищна зона „Жм“, ниско застрояване в жилищна зона „Жс“, средно застрояване, застрояването допуска строителство на пет етажна сграда с паркинг и магазини и подземен паркинг.
 
Изготвил:
Св. Михайлов
Гл. специалист УТК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ