СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1260/09.06.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ЗА с. Избеглии

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1260 от 09.06.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на на  ПУП-ПРЗ  - подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ III-165, УПИ IV-164, УПИ XIV-163 и УПИ XVI-164 в кв. 24 и улица с о.т.20-о.т.27 по регулационния план на с. Избеглии, с представеното предложение се изменят границите на УПИ XVI-164  по имотните граници на ПИ с КИ 32341.35.327 по КК на с. Избеглии и се образуват нови УПИ III-165, УПИ IV-164, УПИ XIV-163 и УПИ XVI-325.327 в кв. 24 и улица с о.т.20-о.т.27.
За УПИ XVI-325.327 се установява начин на застрояване – свободно, в жилищна зона „Жм“, ниско застрояване.
 
Изготвил:                                                                                            
Св. Михайлов
Гл. специалист УТК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ