СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1162 ОТ 15.05.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Е РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПУП-ПЗ с РУП за ПЗ „Изток“ - гр. Асеновград

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1162 от 15.05.2024 г. на Кмета на Община Асеновград за допускане изменение ПУП-ПЗ /план за застрояване/ с РУП за, УПИ II-536.71, произв. и складова дейност, УПИ IV-536.73, произв. и складова дейност, УПИ V-536.74, произв. и складова дейност, УПИ I-536.70, произв. и складова дейност и УПИ III-536.72, произв. и складова дейност в кв. 6а по регулационния план на ПЗ „Изток“ - гр. Асеновград с представеното предложение се предвижда изработване на застроителен план за УПИ II-536.71, произв. и складова дейност, УПИ IV-536.73, произв. и складова дейност, УПИ V-536.74, произв. и складова дейност, УПИ I-536.70, произв. и складова дейност и УПИ III-536.72, произв. и складова дейност в кв. 6а по регулационния план на ПЗ „Изток“ - гр. Асеновград. За урегулираните поземлени имоти се установява начин на застрояване свързано, в устройствена зона „Пп“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ