СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1202 ОТ 20.05.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Е РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПУП-ПРЗ ЗА землището на гр. Асеновград

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1202 от 20.05.2024 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на   ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ 428, стоп. дейност в землището на гр. Асеновград с представеното предложение се предвижда изменение на регулационните граници на УПИ 428, стоп. дейност в землището на гр. Асеновград да бъдат поставени по имотните граници на ПИ с КИ 00702.9.428 по КККР на гр. Асеновград. За новообразуваният урегулиран поземлен имот се запазва установения начин на застрояване свободно, в устройствена зона „Пп“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ