СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1204 ОТ 20.05.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Е РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПУП-ПРЗ ЗА с. Стоево

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1204 от 20.05.2024 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ  - подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ XI-74, УПИ XII-47, УПИ XIII-46 в кв.14 и част от тупикова улица по регулационния план на с. Стоево с представеното предложение се предвижда изменение на границите на УПИ XII-47 в кв.14 и по регулационния план на с. Стоево които регулационни граници да бъдат поставени по имотните граници на ПИ с КИ 69273.25.128 по КККР на с. Стоево. За новообразуваният урегулиран поземлен имот се установява начин на застрояване свободно, в устройствена зона „Жм“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ