СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1365 ОТ 10.06.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Е РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПУП-ПРЗ ЗА с. Избеглии

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1365 от 10.06.2024 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ II-218, УПИ III и УПИ XIV в кв. 24 по регулационния план на с. Избеглии с представеното предложение се предвижда изменение на регулационните граници на УПИ II-218 в кв. 24 по регулационния план на с. Избеглии да бъдат поставени по имотните граници на ПИ с КИ 32341.35.341 по КККР на с. Избеглии. За новообразуваният урегулиран поземлен имот се установява начин на застрояване свободно, в устройствена зона „Жм“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ