СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1395/27.06.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ЗА С. ИЗБЕГЛИИ

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1395 от 27.06.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП- ПРЗ - подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ XV-188 в кв. 26 и улица с о.т.76-о.т.65 по регулационния план на с. Патриарх Евтимово, с представеното предложение се изменят границите на УПИ XV-188  по имотните граници на ПИ с КИ 55590.111.205 по КК на с. Избеглии и се образува нов УПИ XV-111.205, в кв. 26 и улица с о.т.76-о.т.65.
За УПИ XV-111.205 се установява начин на застрояване – свободно, в жилищна зона „Жм“, ниско застрояване.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ