СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1413/28.06.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ЗА ГР. АСЕНОВГРАД

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1413 от 28.06.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП- ПРЗ - подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ VI-4158 в кв. 345 по регулационния план на гр. Асеновград, с представеното предложение се разделя  УПИ VI-4158 и се образуват нови УПИ VI-4158 и УПИ XVII-параклис в кв. 345 по регулационния план на гр. Асеновград.
За УПИ VI-4158 и УПИ XVII-параклис се установява начин на застрояване – свободно, в жилищна зона „Жм“, ниско застрояване.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ