СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1414/28.06.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ЗА гр. Асеновград

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1414 от 28.06.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП- ПЗ - подробен устройствен план - план за застрояване за  УПИ IV-297 в кв. 364 по регулационния план на гр. Асеновград, с представеното предложение се променят показателите на режима на застрояване в жилищна зона „Жм“, плътност на застрояване от 40% на 60% и минимална озеленена площ в урегулирания имот от 60% на 40% 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ