СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-15/04.01.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ допълване на ЗАПОВЕД № А-2355/18.10.2022 Г.

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-15 от 04.01.2023 г. на Кмета на Община Асеновград за допускане допълване на Заповед № А – 2355 от 18.10.2022 г., издадена от Кмета на Община Асеновград, като диспозитивът на същата придобива следната редакция:
„Да се изработи проект за изменение на  ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ XVI-270, търговия в кв. 386 по ргулационния план на гр. Асеновград.
Проектът да се изготви от компетентен проектант, съгласно чл.230 ал.1 от ЗУТ и на основание чл.6 и чл.29 ал.1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Проектът да бъде представен в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и две копия, както и в цифров вид.”
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ