СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1508/07.05.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ЗА С. БОЯНЦИ

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
Със Заповед № А-1508 от 05.07.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП- ПР - подробен устройствен план - план за регулация за  за  УПИ 109120 – пункт за изваряване на плодови джибри /ракиджийница/ в землището на с. Боянци, с представеното предложение се променят отреждането на УПИ 109120 – пункт за изваряване на плодови джибри /ракиджийница/ и се образува нов УПИ 109.120 – за дестилация и фотоволтаични системи
 
 Изготвил: /п/
Светослав Михайлов -  гл. специалист УТК

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ