СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1646 ОТ 14.07.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В с. Избеглии

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1646 от 14.07.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ IX-250, УПИ X-251 и  УПИ XI-252, в кв. 49 по регулационния план на с. Избеглии с представеното предложение се предвижда изменение на регулационните граници на УПИ IX-250 в кв. 49 по регулационния план на с. Избеглии да минат по имотните граници на ПИ с КИ 32341.35.196 по КККР на с. Избеглии. За новообразуваният урегулирана поземлен имот се установява нов начин на застрояване свободно, в устройствена зона „Жм“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ