СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1646/20.07.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ЗА с. Мулдава

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1646 от 20.07.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП- ПРЗ - подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ V-394 в кв. 14 по регулационния план на с. Мулдава и ПУП-ПЗ - подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ VI-394 в кв. 14 по регулационния план на с. Мулдава, с представеното предложение се разделя УПИ V-394 и се образуват УПИ V, УПИ XV, УПИ XVI и тупикова улица за новообразуваните УПИ V, УПИ XV, УПИ XVI и УПИ VI-394 се предвижда режим на застрояване – свободно в жилищна зона „Жм“, ниско застрояване
 
Изготвил:
Св. Михайлов                                                                   
Гл. специалист УТК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ