СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1647 ОТ 14.07.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В с. Стоево

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1647 от 14.07.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ  за УПИ III-125, УПИ IV-125, УПИ V-125, в кв. 2 по регулационния план на с. Стоево с представеното предложение се предвижда изменение на регулационните граници на УПИ IV-125 в кв. 2 по регулационния план на с. Стоево да минат по имотните граници на ПИ с КИ 69273.25.205 по КККР на с. Стоево. За новообразуваният урегулирана поземлен имот се установява нов начин на застрояване свободно, в устройствена зона „Жм“. 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ